Vân (anonymous)

Mình muốn hỏi chương trình định cư đầu tư Saskatchewan Canada mua doanh nghiệp rồi đi đến xin PR ,cần những điều kiện gì để xin được PR ,cảm ơn bạn