Tôi có con đang học lớp 11 tại Việt Nam, hiện tại gia đình tôi muốn năm sau sẽ cho cháu sang du học Canada sau khi học xong lớp 11. Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc không biết giấy tờ chuẩn bị có phức tạp và thời gian chờ đợi chuẩn bị + xét hồ sơ phải tốn bao lâu?