Minh Anh (anonymous)

Em đang nhắm đến việc xin học bổng trường Royal Elite International Academy . Em đủ điều kiện GPA > 8.5 nhưng em thấy điều kiện này dễ quá chưa đủ để apply học bổng. Mọi người có thể cho em biết thêm thông tin được không ạ