Hoc vu (anonymous)

Bảo lãnh Dien Vợ Chồng cần có Bao nhieu Tiền trong Tài khoản?