An (anonymous)

Mình đã hơn 30t muốn học Master ở Canada mà họ yêu cầu xin thư gth của cô thầy cũ hồi đi học. Mình đâu còn liên hệ với ai. Mong Trang tư vấn giúp, phải làm sao, thư giới thiệu từ thầy cô có bắt buộc không?