Tâm (anonymous)

Con mình sắp tốt nghiệp IT tại Mỹ có dự định sang Saskatchewan để học, làm việc và định cư. Xin bạn cho lời khuyên. Xin cảm ơn. Địa chỉ email của mình: tam@ueh.edu.vn